สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ที่ เรื่อง link
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน https://drive.google.com/drive/folders/
1SVqLaqMX3D_HMuKtS6VrVGbe35flcGWM
2. แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/1jPtKCG799
AyQBXIhUGNKlYAUsbvvgqfO/view
3. แบบบันทึกการนิเทศ https://drive.google.com/file/d/1McOWjPY1
x3fFJITe0jVHcIDBo-L_-3SA/view
4. แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2       https://docs.google.com/document/d/112Pa
mVEFrfBWGD0QhPy4xfxvfa-P1S4XbXTxMqPJ
qsY/edit
5. ฟอร์มงานวัดผล ปพ.5 https://drive.google.com/drive/folders/1CTS
m2XNEsnKx3s0ChrwM2XMTNNVJ0VGz
6. วผ.2 แบบผู้มีเวลาเรียนต่ำกว่า 60% https://docs.google.com/document/d/1X6Gw
gXazFZP_CkBrAevfR3HwkAUmN0eL/edit?
usp=sharing&ouid=111017854292076111
222&rtpof=true&sd=true
7. วผ.10 แบบแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 60% https://docs.google.com/document/d/1b6ax
FwJ0SMKUg1v5F75wuezBIL92L5C3/edit?usp
=sharing&ouid=1110178542920761112
22&rtpof=true&sd=true
view