สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มบริหารวิชาการ

ที่ เรื่อง link
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน https://drive.google.com/drive/folders/
1SVqLaqMX3D_HMuKtS6VrVGbe35flcGWM
2. แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/1jPtKCG799
AyQBXIhUGNKlYAUsbvvgqfO/view
3. แบบบันทึกการนิเทศ https://drive.google.com/file/d/1McOWjPY1
x3fFJITe0jVHcIDBo-L_-3SA/view
4. แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2       https://docs.google.com/document/d/112Pa
mVEFrfBWGD0QhPy4xfxvfa-P1S4XbXTxMqPJ
qsY/edit
5. ฟอร์มงานวัดผล ส่วนหน้า ปพ.5

https://drive.google.com/drive/folders/124jAcrQ
hdv2jlVBXxX1O0WRrXak0NKZa?usp=sharing

6. วผ.2 แบบผู้มีเวลาเรียนต่ำกว่า 60% https://docs.google.com/document/d/1X6Gw
gXazFZP_CkBrAevfR3HwkAUmN0eL/edit?
usp=sharing&ouid=111017854292076111
222&rtpof=true&sd=true
7. วผ.10 แบบแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 60% https://docs.google.com/document/d/1b6ax
FwJ0SMKUg1v5F75wuezBIL92L5C3/edit?usp
=sharing&ouid=1110178542920761112
22&rtpof=true&sd=true
8. ค่าเป้าหมาย 2565  https://drive.google.com/file/d/1xYtuuGxjl
6bkPVp4CFyR00efWf-ev9hq/view?usp=sharing
view