สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ปี 2561 คลิก link
https://drive.google.com/file/d/1GpSZTYt_hTk4j--LD-buwJmB8nbQBr8c/view?usp=sharing

ี 2562 คลิก link
https://drive.google.com/file/d/1h4S03zfzP3-2Jaduwpra2fOymheECBFh/view?usp=sharing

ปี 2563 คลิก link
https://drive.google.com/file/d/1NuE8DRlccQoEpH7uy3n7wGL-999QxokY/view?usp=sharing

ปี 2564 คลิก link
https://drive.google.com/file/d/1F5ZwaLZYBKYuXnOzcxufWmHmKYTRUfM5/view?usp=sharing

view