สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อักษรย่อ :  ส.อ.

วันก่อตั้งโรงเรียน  :  8  พฤษภาคม  2540

พระพุทธรูป :  พระพุทธชัยวัฒนคุณะเกษมมงคลบพิตร

เครื่องหมายประจำโรงเรียน  :

อักษร “ ส ” ภายในทิศทั้งหก รองรับด้วยแพรแถบชื่อโรงเรียน

คำขวัญ :   ประพฤติดี มีคุณธรรม นำวิชาการ

ปรัชญา  :  สุโข ปฺญญา  ปฏิลาโภ  “ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข”

คติพจน์  :  สถาบันนี้สร้างคนดีศรีราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ดอกราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน  :  เขียว-เหลืองทอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  คนดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  โรงเรียนดีของชุมชน

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  :  ดร.สุขุม  คุณเมธ์วดี  นวพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายชัยเดช  ไสยเดช

Website  :  www.sukum.ac.th

วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะสู่อาชีพ มีคุณธรรม
และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล

2. บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสอดแทรกทักษะสู่อาชีพ

3. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

8. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยประสาน
    ความร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก

 

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสอดแทรกทักษะสู่อาชีพ

3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4. ครูใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

7. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสอดแทรกทักษะ

    สู่อาชีพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

5. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสากล

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

8. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

view