สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อักษรย่อ :  ส.อ.

วันก่อตั้งโรงเรียน  :  8  พฤษภาคม  2540

พระพุทธรูป :  พระพุทธชัยวัฒนคุณะเกษมมงคลบพิตร

เครื่องหมายประจำโรงเรียน  :

อักษร “ ส ” ภายในทิศทั้งหก รองรับด้วยแพรแถบชื่อโรงเรียน

คำขวัญ :   ประพฤติดี มีคุณธรรม นำวิชาการ

ปรัชญา  :  สุโข ปฺญญา  ปฏิลาโภ  “ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข”

คติพจน์  :  สถาบันนี้สร้างคนดีศรีราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ดอกราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน  :  เขียว-เหลืองทอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  คนดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  โรงเรียนดีของชุมชน

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  :  ดร.สุขุม  คุณเมธ์วดี  นวพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายชัยเดช  ไสยเดช

Website  :  www.sukum.ac.th

view