สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comหนังสือนำ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

.

ดาวน์โหลด......รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ไฟล์ word...... คลิ้ก


ดาวน์โหลด......รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ไฟล์ PDF......คลิ้ก

view