สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗  ด้วยความคิดริเริ่มของ ท่านผู้อำนวยการบรรจบ เสริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ในขณะนั้นด้วยมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรียนบางกะปิสาขาในพื้นที่โรงเรียนบางกะปิ โดยจะแบ่งออกเป็นโรงเรียนบางกะปิมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนบางกะปิมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านอธิบดีบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้อนุมัติให้มี โรงเรียนบางกะปิสาขา พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณอาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้จำนวน ๓ หลัง ๖ ห้องเรียน ปลูกในพื้นที่โรงเรียนบางกะปิและให้อัตราครูจำนวน ๘ คน และเริ่มดำเนินการรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ ต่อมาในภาคเรียนที่ ๒       

          ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ผู้อำนวยการศิริลักษณ์  นันทพิศาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่โรงเรียนบางกะปิไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบางกะปิสาขาเพิ่มขึ้นได้อีก จึงเริ่มที่จะสรรหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนบางกะปิสาขาขึ้น ท่านจึงติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินหลายราย ในที่สุด ท่านดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานกลุ่มบริษัท นวธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้บริจาคที่ดินจำนวน ๗ ไร่ ตั้งอยู่ทางด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม ถนนเสรีไทย ห่างจากสำนักงานเขตบึงกุ่มประมาณ ๑๐๐ เมตร การดำเนินการออกโฉนดที่ดินเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ทำการประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางกะปิสาขาในนาม “โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และแต่งตั้ง นางมานี ขำเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

           ในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง จัดสร้างบริเวณที่ดินของโรงเรียนแต่สถานที่และห้องเรียนยังไม่เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำการเรียนการสอนได้ จึงยังคงอาศัยอยู่ในโรงเรียนบางกะปิและทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางกานดา สุขทุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๒

         ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๘ ชั้นพร้อมชั้นใต้ดินเป็นจำนวนเงิน ๖๙.๒ ล้านบาท แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๔๔  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

         ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ได้ย้ายการเรียนการสอนจากโรงเรียนบางกะปิ มาดำเนินการต่อในสถานที่ของโรงเรียน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ผูกพัน ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น เป็นจำนวน ๒๕,๖๒๓,๐๐๐ บาท และงบพัฒนาการเรียนการสอนที่ ท่านดร.สุขุม นวพันธ์ บริจาคให้โรงเรียนไว้เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นห้องประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้ นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับการประกาศให้เป็น  โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ มาเป็น “โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

        วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ แต่งตั้งให้ นายจำลอง เชยอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งให้ นางอัปษร ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

        วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งให้ นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งให้ นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
        

        วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งให้ นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

         วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งให้ นายชัยเดช  ไสยเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม (สพม.๑) มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน

                                                                                                                                                                                                            

          

view