สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมายเลขโทรศัพท์                                               02-364-7335

หมายเลขโทรสาร                                                 02-364-7325

หมายเลขต่อโทรศัพท์ภายใน

งานประชาสัมพันธ์                                                0 , 101

ห้องผู้อำนวยการ                                                  02-364-7324

กลุ่มบริหารงบประมาณ                                          112     เบอร์สายตรง  02-364-7325

กลุ่มบริหารวิชาการ                                               113    เบอร์สายตรง  02-364-7326

กลุ่มบริหารทั่วไป                                                  114

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                            115     เบอร์สายตรง  02-736-4601

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                 201

งานคอมพิวเตอร์                                                  202

งานโสตทัศนศึกษา                                               203

งานห้องสมุด                                                       204

งานแนะแนว                                                        114

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         207

ร้านค้าสหกรณ์                                                      301

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   302

งานพยาบาล                                                         303

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          304

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                              305

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     306

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 307

งานแผนงานและประกันคุณภาพ                                308

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 309

ห้องประชุมปฏิบัติการ 1411                                      222

ป้อมยามรักษาการณ์/ห้องครูเวรชาย                           191

view