สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ  คลิ๊ก

2.การย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ    คลิ๊ก

   

3.การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัดสพฐ    คลิ๊ก

 

4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ   คลิ๊ก

 

5.การขอลาออก ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ   คลิ๊ก

 

6.การขอเทียบโอนผลการเรียน   คลิ๊ก

 

7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา  คลิ๊ก

  

8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่   คลิ๊ก

view