สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ที่ เรื่อง link

1.

รายละเอียดเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

https://drive.google.com
/file/d/1CZ7
cEsdzkUbOXwFK2UjLb_
76ASmSNTh9/
view?usp=sharing

2.

บันทึกข้อความส่งหลักฐานการจ่ายเงินล่าช้า

https://docs.google.com/document/d/
1aTn2fMwxwKn-ch2Q4Xp4tJzRe-5VwbH9/
edit?usp=sharing&ouid=1110178542920
76111222&rtpof=true&sd=true
3.

แบบสัญญายืมเงินกลุ่มบริหารงบประมาณ

https://drive.google.com/drive/folders/
1NdtRdCSjR2MjDg04iUA03zBu85AhcF1U
?usp=sharing

4.

แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
สำหรับนักเรียน

https://docs.google.com/document/d/1jN_WBATvSr
Q2wMy5e75Yd7t4uONOqZ1J/edit?usp=sharing&ouid=
111017854292076111222&rtpof=true&sd=true

5.

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาอุปกรณ์
และเครื่องแบบ

https://docs.google.com/document/d/1r6plMuXH_
N4tmv8j81NTXKqgKtXWdf3H/edit?usp=sharing&o
uid=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true

6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร https://docs.google.com/document/d/1ORLDchnV
sJdrt4qjlQpPzpWtL401DihI/edit?usp=sharing&ouid
=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
7. ใบเเสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
https://docs.google.com/document/d/1emFbjfvAq
xUNtVtGnhr-tx3t7DXH7ESw/edit?usp=sharing&ouid
=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
8. แนวทางการจ่ายบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1ปี65 https://docs.google.com/document/d/1gV1LQthlr
799NruCuFSK4pCI_OyUjZhq/edit?usp=sharing&o
uid=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
9. แบบเดินทางไปราชการส่วนที่ 1 https://docs.google.com/document/d/1PtimZgHmb
m5wrhvQKyzFaZFdZley428l/edit?usp=sharing&ouid=
111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
10. แบบเดินทางไปราชการส่วนที่ 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CibP8d
NrctrhhPISp6HEfaoSlBbJJHl5/edit?usp=sharing&ouid
=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
11. ที่ติดใบสำคัญตั๋วเครื่องบิน https://docs.google.com/document/d/1BAxKHfqTd
18PxYXpFbqqyUj_zKOFSxsR/edit?usp=sharing&ouid
=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
12. ที่ปิดใบสำคัญรับเงิน https://docs.google.com/document/d/1JfG7RDZe
NoUWmo3LqzZGtThx8Gow2QuG/edit?usp=shar
ing&ouid=111017854292076111222&r
tpof=true&sd=true
13. ใบรับรองแทนใบเสร็จ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ylMnH-
usbG1pJc8PsXF759Tgwe4R64c/edit?usp=sharing&
ouid=111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
14. บันทึกเบิกเงินเดินทางไปราชการ https://docs.google.com/document/d/1qnpT1R7vEvY
75cDYJMlVlKTxkI6VtwYW/edit?usp=sharing&ouid=
111017854292076111222&rtpof=true&sd=true
15. แบบเบิกเงินค่าวิทยากร https://drive.google.com/file/d/12TbLNkJrHp6iGTp
SkrnvzvPs3Buu3Gly/view?usp=sharing
16. บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนตัว https://docs.google.com/document/d/1bCYM
BLMzT7X-NJQ7BrV2IgCh242fj7oc/edit?usp=
sharing&ouid=1110178542920761
11222&rtpof=true&sd=true

เอกสารเกี่ยวกับแผนงาน

   ที่      เรื่อง              link    
1. ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติงาน https://drive.google.com/file/d/
1aA3AyLXiPmNU66oKPIsL0SWE-OKjpjB5/
view?usp=sharing
2. แบบรายงานและประเมินผล  โครงการ/กิจกรรม https://docs.google.com/document/d/1aRSLFgNB
OnI4mrDRVxaeJc9yiT_alIQl/edit?usp=sharing&ouid
=113746019532882149119&rtpof
=true&sd=true
3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://drive.google.com/file/d/1EeQ8lTCipWGPv7zyfoiQHZxMBO
QZURbE/view?usp=sharing
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

https://docs.google.com/document/d/16FUd1PfGPXG6GRZDoCqzdb
FUekHNlPu1/edit?usp=sharing&ouid=113746019532882149119&rtpo
f=true&sd=true

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2565-2567) https://drive.google.com/file/d/1DXs6q5Y4RPuXCabYEOY2cF0eUPvV4CLr/view?usp=sharing
6. สารสนเทศ2565 https://drive.google.com/file/d/10tIQJczZkS3y5Ba0GFZOtafHPQ7-pfP7/view?usp=sharing
7 sarสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1-JpqC60iRQg3buGlP2OlN2
arvOjpZp9f/view?usp=sharing
view