สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

.

2.การย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

   

3.การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

 

4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

 

5.การขอลาออก ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

 

6.การขอเทียบโอนผลการเรียน

 

7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

  

8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

  

Tags :

view